Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus

Työnohjauksen tavoitteet voivat olla:

 • oman työn tarkastelu ja omien työkäytäntöjen kehittäminen
 • oman työroolin vahvistaminen vastaamaan muuttuviin haasteisiin
 • työyhteisön toimivuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeinen työnohjauksen kivijalka on toimivan ratkaisun etsiminen ja konkreettisen suunnitelman tekeminen, myönteisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
Keskitytään myönteisessä hengessä, vahvuuksien hyödyntämiseen

Työyhteisöjen työnohjaus auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja haastavien työtilanteiden ja asiakkaiden sekä työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena on vahvistaa ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan.

Esimiesten työnohjaus voi olla sekä yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Tavoitteena on kehittää käytännön johtamistyötä sekä selkiinnyttää työn tavoitetta ja omaa ajanhallintaa. Ohjauksessa kirkastetaan oman esimiestyön vastuualueita sekä pohditaan suhdetta omiin työntekijöihin, omaan esimieheen sekä koko toimintaympäristöön.

Asiantuntijan /työntekijän yksilötyönohjauksessa tarkoituksena kehittää omia vahvuuksia palvelemaan työn tavoitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Oman ammatti-identiteetin vahvistaminen sekä ammatillisen kehittymisen tukeminen ovat myös keskeiset tavoitteet.

Ryhmätyönohjauksessa hyödynnetään saman alan asiantuntijoiden kokemusta ja ammattitaitoa koko ryhmän käyttöön. Ryhmän antaman tuen voimin, ryhmän yksittäiset jäsenet saavat rohkeutta ja kannustusta saavuttaa työssään tavoitteet, jotka vievät koko ryhmää kohti onnistumista.

Työnohjauksen toteuttaminen

Yksilötyönohjaus on kestoltaan 60–90 min. Se voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tapaamisena asiakkaan luona tai vastaanottotilassani. Myös skypen avulla tapahtuva työnohjaus on mahdollinen tai näiden toimintatapojen yhdistäminen. Prosessin kesto määritellään asiakkaan kanssa yhdessä.

Ryhmätyönohjaukset ovat kestoltaan 1,5–2 tuntia, riippuen ryhmän koosta. Ryhmät kokoontuvat 3–6 viikon välein. Toiminnan muutos vie oman aikansa, joten suosittelen vähintään kuusi tapaamiskertaa, jotta ohjauksesta muodostuu työyhteisöä tukeva prosessi.

Työnohjauksen eettiset periaatteet

Työnohjaajan suhde tilaajaan

 • työnohjaaja on lojaali ohjattavalle, ohjattavan esimiehille, työnantajalle ja organisaation perustehtävälle
 • työnohjaaja ei ota ohjattavan työyhteisön johtajuutta
 • työnohjaaja työskentelee luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • työnohjauksen lähtökohtana ja työskentelyn perustana on sopimus ja sen noudattaminen. Sopimus sisältää realistiset tavoitteet sekä niistä johdetun aikataulun, työskentelytavat ja hinnoittelun
 • työnohjaaja kunnioittaa myös kaikkea muuta organisaatiossa tapahtuvaa kehittämistyötä ja sitä tekeviä ihmisiä

Työnohjaajan suhde ohjattavaan

Työnohjaaja asettaa itsensä ohjaamansa yksilön, ryhmän tai yhteisön palvelukseen. Työskentely lähtee ohjattavan tarpeista. Työnohjaaja antaa tietonsa ja kokemuksensa ohjattavan käyttöön.

 • työnohjaus on luottamuksellista ja avointa suhteessa tilaajaan ja ohjattavaan. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ohjattavan ja tilaajan kertomiin asioihin
 • työnohjaaja kunnioittaa ohjattavan ammattitaitoa ja valintoja – silloinkin kun ne ovat johtaneet epäonnistumiseen
 • työnohjaaja toimii niissä rajoissa, jotka ohjattava asettaa, mutta on kokonaan vastuussa omasta ohjaustyöstään
 • työnohjaaja luottaa ohjattavan kehittymismahdollisuuksiin
 • työnohjaajalla on riittävä etäisyys ohjattavaan. Aikaisemmat kontaktit ohjaajan ja ohjattavan välillä on syytä tuoda keskusteluun tilaajan ja ryhmäohjauksessa ryhmän kanssa ennen sopimuksen tekoa
 • työnohjaaja jättää riittävästi tilaa ohjattavan kasvuun, liikkumiseen – jopa perääntymiseen

Työnohjaajan suhde itseensä

Työnohjaaja on aidosti oma itsensä, sillä hänen persoonallisuutensa on hänen tärkein työvälineensä.

 • työnohjaaja ei ylitä oman pätevyytensä rajoja. Jos ylitys kuitenkin tapahtuu, hän ottaa sen opiksi ymmärtääkseen, missä rajat kulkevat
 • työnohjaaja huolehtii omien voimavarojensa turvaamisesta ja ammattitaitonsa kehittämisestä
 • työnohjaajan toimintaan kuuluu pohtia kriittisesti, avoimesti ja ammatillisesti omaa työskentelyään
 • työnohjaaja ei saa toimia työnohjaajana ratkaistakseen omia henkilökohtaisia ristiriitojaan tai korvatakseen sitä, mitä vaille on omassa elämässään jäänyt
 • työnohjaaja kantaa vastuuta siitä, että hänen työmääränsä pysyy kohtuullisena ja työnsä laatu hyvänä

Arviointi

Työnohjauksen tuloksellisuutta on arvioitava ohjattavan ja hänen organisaationsa perustehtävän kannalta. Palautteen antamiselle ja arvioinnille on varattava riittävästi aikaa.

Takaisin